Nieuwsbrief 16

Nieuws

apr 06

We wensen u een gezegend Paasweekend!

Liedrooster

Het liedrooster voor de maand april:

Groep 3
Groep 4/5 en 5/6
Groep 7 en 8
Opwekking kids 22: God is een kunstenaar.
Wilhelmus vers 1
Wilhelmus vers 6

Verslag inspectiebezoek

Onlangs heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. We zijn blij met de bevestiging die we ontvangen hebben aangaande zaken die goed gaan. Hierbij werden o.a. de volgende dingen genoemd:

 • Het bestuur van de school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en zij bevordert een cultuur die gericht is op samenwerking, leren en verbeteren.
 • Er wordt een structurele dialoog gevoerd met alle betrokkenen binnen de school over het onderwijs, er wordt veel met ouders samengewerkt.
 • Het toezichthoudend bestuur beschikt over expertise op de meeste deelgebieden, zij wordt via managementrapportages regelmatig geïnformeerd door de uitvoerend bestuurder (directeur). 
 • De directeur-bestuurder heeft, na de constatering dat de onderwijsresultaten in 2020-2021 onder de verwachting waren, via een zelfevaluatie in beeld gebracht op welke gebieden verbetermaatregelen nodig zijn. Er is een plan van aanpak opgesteld en externe ondersteuning ingezet gericht op het verbeteren van het leerkrachthandelen en het geven van effectieve instructie.
 • De vereniging heeft een gezonde financiële vermogenspositie en er is sprake van deugdelijk financieel beheer.

De inspectie kijkt op bestuursniveau op 3 verschillende gebieden. 1 van deze gebieden is op dit moment onvoldoende. Dit betreft het vertalen van de beschreven visie en ambities naar concrete toetsbare doelen. Daar waren we ons al van bewust en hebben we voor het bezoek van de inspectie reeds een start mee gemaakt.

De inspectie heeft aangegeven dat we op de goede weg zijn. Om ons te stimuleren hiermee door te gaan is er een herstelopdracht aan onze school gekoppeld. Dat maakt dat er na een jaar gekeken wordt of wij de weg die we ingezet hebben, doorgezet hebben.

Wij gaan met vertrouwen komend jaar aan de slag!
Voor extra toelichting zie bijgevoegd document:

Ledenvergadering

De uitnodiging voor de ledenvergadering van 11 april zijn inmiddels verstuurd naar de leden van de schoolvereniging. Ook is de agenda en het jaarverslag 2022 te vinden op de website, onder downloads. Deze avond wordt gecombineerd met een ouderavond, verzorgd door Jong Molenlanden over sociale media. Verderop leest u daar meer over.

In de ledenvergadering zullen we afscheid nemen van onze voorzitter Jorieneke van Drenth. Daarnaast loopt de termijn van Annette van Oenen en Johan Wondergem af. Annette stelt zich herkiesbaar na haar tweede termijn, Johan stelt zich herkiesbaar voor een jaar en zal de taak van voorzitter in dit jaar op zich nemen.

Het bestuur

Ouderavond

Aansluitend aan de ledenvergadering op dinsdag 11 april is er een ouderavond. Dit jaar staat deze avond in het teken van sociale media. Twee medewerkers van jong Molenlanden, Marloes en Jetze, zullen ons deze avond meenemen aangaande de volgende onderwerpen:

– privacy
– online weerbaarheid
– regels/afspraken
– in gesprek met je kind
Daarnaast is er een koppeling met de gastlessen die in de bovenbouw gegeven worden over sociale media. De avond is voor alle ouder(s)/verzorger(s), dus ook van de midden- en onderbouw.
Uiteraard zullen Marloes en Jetze zich deze avond voorstellen en uitleggen wat ze doen als jong Molenlanden. Ook zijn ze na de ouderavond beschikbaar voor overige vragen met betrekking tot jongerenwerk.

Nieuws van de MR

Punten die besproken zijn tijdens de MR-vergadering op maandag 27 maart jl.:

 • Agenda bestuur: Wij zullen in het vervolg de agenda, of in ieder geval relevante punten, en vergaderdata ontvangen van het bestuur, zodat wij als MR hierop in kunnen spelen.
 • MR cursus: De MR cursus is afgerond. N.a.v. deze cursus zijn dit een aantal actiepunten:
 1. Reglement en statuten van de MR up-to-date maken, hierin wordt o.a. opgenomen dat de MR beslissingen neemt met minimaal 3 personen
 2. Huishoudelijk reglement voor de MR updaten (is niet verplicht, maar wij kiezen ervoor om dit wel te doen)
 3. Er volgt elk schooljaar een jaarverslag van de MR. Er wordt een duidelijke jaarkalender voor de MR opgesteld n.a.v. de jaarkalender van het bestuur
 4. Het advies van de MR aan het bestuur is om een beleid op te stellen voor ouders/vrijwilligers die structureel met kinderen werken, zonder toezicht van een leerkracht. Tevens om evt. een VOG beleid op te stellen dan wel tegen het licht te houden.
 • Meivakantie 2024: De MR heeft een voorstel gedaan aan het bestuur voor de meivakantie van volgend schooljaar. Er zijn volgend jaar meerdere mogelijkheden, omdat Koningsdag en Bevrijdingsdag in het weekend vallen.
 • Jaarverslag bestuur: Het jaarverslag 2022 van het bestuur is goedgekeurd door de MR.
 • Luizenbeleid: Het nieuwe beleid is goedgekeurd door de MR, met nog een paar kleine aanpassingen ter verduidelijking. Ouders/verzorgers worden in beginsel niet gevraagd kinderen op te halen van school indien er bij een luizencontrole neten/luizen zijn geconstateerd. Wel wordt er contact gelegd met de ouders/verzorgers en wordt er dringend geadviseerd om z.s.m. te starten met een luizenbehandeling.
 • Rapport: Vanuit de oudergeleding kwam de vraag wat het laagste cijfer op een rapport is en of dit niet te laag is. Het kan confronterend zijn voor kinderen. Dit zal besproken gaan worden met het team tijdens een personeelsvergadering.
 • (Lunch)pauze: Vanuit ouders kwam de vraag of er voldoende tijd is voor de kinderen om te eten en wat de afspraken zijn rondom het kijken van filmpjes tijdens de lunch. Er zijn meerdere opties besproken en dit zal worden besproken tijdens een personeelsvergadering.
 • Ouderenquête: Uit de ouderenquête bleek dat er te weinig aandacht is voor andere culturen binnen het bestaande lesaanbod. Uiteraard staat de identiteit van onze school centraal, maar het aandachtspunt valt wel onder de kerndoelen. Dus de vraag zal neergelegd worden bij directie en bestuur hoe we hier als school mee omgaan.

Zendingsdoel

Ons zendingsdoel van de afgelopen periode was de CRR. Het geld is inmiddels geteld en er is € 308,45 opgehaald. Twee weken terug hebben we een inzamelingsactie gehouden voor de CRR. Er is een grote hoeveelheid aan spullen gebracht. Dat was echt super! Inmiddels zijn alle spullen bij de CRR gebracht en het geld wordt natuurlijk overgemaakt. Iedereen wordt enorm bedankt voor de bijdrage in de vorm van geld of spullen!

Ons nieuwe zendingsdoel voor de komende periode is Mercy Ships. Daarover later meer.

Nieuwe juf stelt zich voor

Binnenkort gaat juf Leandra genieten van haar zwangerschapsverlof. De nieuwe juffen die tijdens haar verlof les zullen geven in groep 3 hebben al kennis gemaakt in de klas. Juf Dorien begint al voor de meivakantie en stelt zich ook graag aan u voor.

Mijn naam is Dorien Griffioen en ik kom uit Goudriaan. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen van 10, 7 en 3 jaar. Ik hou ervan om buiten te zijn en kan enorm genieten van de natuur. Het bos, de hei, de zee en het strand, maar zeker ook mijn eigen tuin met bloemen en planten; hier kan ik opladen! Ook hou ik van lekker en gezond eten. Uitgebreid koken met veel verschillende ingrediënten vind ik heel erg leuk om te doen.

Nadat ik jaren als leerkracht en gedragsspecialist heb gewerkt in Gouda ontwikkelde ik een lesprogramma voor sociale vaardigheden en weerbaarheid voor basisscholen. Ook startte ik als kindercoach. Dit werk komt de komende tijd op een lager pitje te staan, omdat ik een paar maanden juf mag zijn van groep 3! Ik kijk er naar uit om de kinderen en hun ouders te leren kennen en om weer twee dagen in de week voor de klas staan!

In de volgende nieuwsbrief stelt ook juf Eline zich aan u voor.

Talentmiddagen

Talentmiddagen groep 5 t/m 8 

Voor het tweede blok talentmiddagen voor groep 5 t/m 8 op vrijdag 26 mei, 2 juni, 16 juni en 23 juni van 13.15 tot 14.15 uur, zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen/ondersteunen bij de volgende onderdelen: 

 • Techniek 
 • Koken/horeca 

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben op een of meerdere data dan kunt u zich opgeven bij juf Arinne (via Parro of arinne@cbssamenopweg.nl). 

Workshopmiddag groep 1 t/m 4 

Op maandag 19 juni zal er een workshopmiddag zijn voor groep 1 t/m 4 van 13.15 tot 14.15 uur. Hiervoor zoeken we ouders die willen helpen/ondersteunen bij één van de volgende onderdelen: 

 • Techniek 
 • Koken/bakken 
 • Schilderen/verven 

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben om te helpen/ondersteunen dan kunt u zich opgeven bij juf Arinne (via Parro of arinne@cbssamenopweg.nl). 

Vacature vakleerkracht bewegingsonderwijs

Helaas heeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs, die na de zomervakantie zou beginnen op onze school (en in Hoogblokland) ervoor gekozen om in te gaan op een aanbieding van een andere werkgever. Dat maakt dat we opnieuw op zoek gaan. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Vacature ouderpanel

Het ouderpanel zoekt versterking! Doordat één van de ouders stopt is er een plaats vrij binnen het ouderpanel. Bent u de positief kritische en betrokken ouder, die het leuk vindt om mee te denken? Laat het ons dan weten. Alleen samen zorgen we ervoor dat de school een fijne en goede plek is voor alle kinderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via directie@cbssamenopweg.nl.

Feestweek Hoornaar / optocht

We hebben één reactie gehad op de oproep om mee te denken over een wagen voor de optocht. Wellicht had u het wel gelezen, maar bent u vergeten te reageren… Bij deze een herinnering. Met elkaar komen we vast op leuke ideeën die te realiseren zijn. Laat het ons weten!

Het lijkt nog een eind weg, maar sommige mensen zijn al heel druk bezig met de voorbereidingen. Van 11 tot en met 19 augustus wordt de feestweek in Hoornaar georganiseerd. Op zaterdag 12 augustus wordt een optocht gehouden en ons is gevraagd of we als school hieraan willen deelnemen. Super leuk idee, om met onze school vertegenwoordigd te zijn in een feestelijke optocht!

Echter, dit lukt niet zonder uw hulp. Voor de leerkrachten is het onmogelijk om dit te organiseren bij hun dagelijkse werkzaamheden voor de kinderen. We hebben uw hulp daarom écht nodig. Bent u enthousiast om de naam van onze school te vertegenwoordigen, met een groep creatieve en handige ouders? Heeft u materialen beschikbaar of goede ideeën? Laat het ons weten, via administratie@cbssamenopweg.nl! Dan kunnen we met elkaar gaan ontdekken wat voor moois er te realiseren is.

Lasergamen in Hoornaar – 7 april (Goede Vrijdag)

Heb je zin om een spannende en uitdagende activiteit te doen met andere kinderen? Op vrijdag 7 april, wordt in de sportzaal van het Bruisend Hart lasergamen georganiseerd door Plezierenspel.nl voor alle kinderen van de basisschool.

Je kunt je opgeven via Plezierenspel.nl. Voor meer info, zie bijgevoegde flyer.

Paaswake voor kinderen

Op Stille Zaterdag, 8 april, is er in de Ontmoetingskerk een Paaswake voor kinderen. 
Met woorden, liedjes en gebaren afgestemd op kinderen staan we stil bij het leven en de dood van Jezus.
Tegelijk zien we uit naar Pasen, want we geloven dat die dood teken is van nieuw begin. 
In de weken op weg naar Pasen kwam in elke kerkdienst de ‘veranderaar’, die ons liet zien hoe we kunnen veranderen. Natuurlijk is die veranderaar er deze avond ook!
Van harte welkom in de viering, die om 19.00 uur begint.

Avond-4-Daagse

Hallo allemaal!

Weten jullie het nog?  Er komt weer een avond-4-daagse aan en we zouden het heel erg leuk vinden als jullie kinderen allemaal weer mee komen lopen, zodat we er weer 4 gezellige sportieve dagen van kunnen gaan maken! De 4-daagse is dit jaar van dinsdag 9 mei t/m vrijdag 12 mei en we lopen weer in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg. En dit jaar is het ook weer mogelijk om op dinsdag én woensdag de 10 km te lopen.

Dinsdag 18 april graag allemaal in de agenda zetten; dan is het namelijk inschrijf-avond! Van 18.30-19.30 uur kunnen jullie je kinderen voor €3 pp inschrijven in Hoornaar (CBS Samen op weg) , Giessenburg (CBS de Hoeksteen),  Noordeloos (School met de Bijbel) , Arkel (Brede school Lingewaard) en Hoogblokland (De Wegwijzer) Dan krijgen jullie weer een stempelkaart mee, bewaar deze goed!

Hopelijk zien we jullie allemaal dinsdag 9 mei weer aan de start op het Dirk IV-plein in Hoornaar, wij hebben er al heel veel zin in!

De routes die we lopen zijn terug te vinden op www.avond-4-daagse.nl

Samen actief in Molenlanden

www.samenactiefinmolenlanden.nl

Hét platform van de gemeente Molenlanden voor iedereen die wil sporten, bewegen, doen, beleven en ontmoeten. Er is aanbod voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past, bij jou in de buurt? Dan ben je hier aan het juiste adres! 

Leer saxofoon spelen bij de muziekvereniging of wordt kenner van De Waard bij de Historische Vereniging. Bekijk een tentoonstelling of bezoek een concert. De mogelijkheden zijn ontelbaar.

Waar is wat te doen? In de activiteitenagenda kun je via allerlei zoekmogelijkheden vinden wat bij jou past! 

Meer weten? 

·         Sport: info@gigamolenlanden.nl 

·         Cultuur: Kun je toch niet vinden wat je zoekt of ben je zelf aanbieder van kunst- en cultuur en wil je meer weten? Neem dan contact op met de cultuurcoaches van Molenlanden. Zij zijn werkzaam bij MC Forte in Nieuw-Lekkerland en helpen jou graag verder! Het mailadres is cintha@mcforte.nl of willeke@mcforte.nl.

·         Sociaal: info@welzijnmolenlanden.nl 

Data om te onthouden:

 • 7 apr. Goede Vrijdag (vrij)
 • 10 apr. 2e Paasdag (vrij)
 • 11 apr. ledenvergadering en ouderavond
 • 12 apr. schoolvoetbal jongens
 • 14 apr. juf Leandra jarig en start zwangerschapsverlof
 • 14 apr. maandviering groep 7
 • 15 apr. halve finale NK dammen
 • 17 apr. schoolreis groep 1 en 2 naar Fien en Teun
 • 18-20 apr. eindtoets groep 8
 • 21 apr. Koningsspelen
 • 21 apr. volgende nieuwsbrief