Werken in drie groepen

Werken in drie groepen

Zoals u wellicht weet wordt er bij steeds meer vakken in drie niveaus les gegeven. Een basisgroep, een zorggroep en een verrijkingsgroep.
Dit doen we in alle groepen in ieder geval bij de vakken: rekenen, (technisch) lezen en spelling.
Hoewel we bij rekenen al zeker drie jaar op deze manier werken, merken we tijdens bijv. de huisbezoeken dat het voor u nog lang niet altijd duidelijk is, hoe de lessen op drie niveaus er dan uit zien. Vandaar dat we hier eens wat uitgebreider de aandacht op willen vestigen.

In dit artikel neem ik het vak spelling als uitgangspunt, maar veel punten gelden ook voor lezen en rekenen.

 1. Op basis van de Cito spelling en het instapdictee worden de leerlingen ingedeeld in de zorg-, basis-, of verrijkingsgroep. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar en na het Cito toets moment in januari nog een keer. Er wordt dus twee keer per jaar een plan gemaakt.
  Over het algemeen worden de leerlingen met een A of A+ bij Cito in de verrijkingsgroep geplaatst. De leerlingen met een B of C in de basisgroep en de leerlingen met een D of E in de zorggroep. De ouders van de leerlingen die in de zorggroep worden geplaatst worden hierover per mail geïnformeerd.
  Ook is het mogelijk dat er tussentijds van groep gewisseld wordt. Dit gebeurt altijd in overleg met de IB-er (juf Jolanda) en met ouders.
 2. De leerlingen die in de verrijkingsgroep worden geplaatst, maken voorafgaand aan het blok, het oefendictee. Wanneer hiervan 90% of meer goed gescoord wordt, hoeft de betreffende leerling tijdens dit blok niet meer mee te doen met de spellinglessen.
  Deze leerlingen gaan in die tijd aan de slag met Taal Toppers. Dit is een methode die ze zelfstandig kunnen volgen, bestaande uit uitdagende taal- en spellingopdrachten.
  Het kan dus zo zijn dat een leerling wel in de verrijkingsgroep zit, maar bij een bepaald blok mee doet met de basisgroep. Wanneer hij of zij namelijk te veel fouten heeft gemaakt in het oefendictee, sluit deze leerling voor dat bepaalde blok weer aan bij de basisgroep. Op die manier krijgt hij of zij toch de instructie die blijkbaar nodig is.
 3. De kinderen in de basis- en zorggroep volgen wel alle spellinglessen. In de meeste groepen wordt er minimaal vier keer per week spelling gegeven.
 4. Een spellingles begint altijd met een vijf-woorden- dictee. Dit is een heel kort dictee bestaande uit vijf woorden. Die vijf woorden komen uit voorafgaande blokken. Deze woorden worden door de leerlingen opgeschreven en daarna klassikaal besproken. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan wat de moeilijkheid van een bepaald woord is, wat voor soort woord het is (bijv. weet-woord of luister-woord) èn welke spellingsregel bij dit woord past. Op deze manier proberen we er voor te zorgen dat spellingsregels uit eerdere blokken niet wegzakken, maar juist beklijven.
 5. Hierna wordt de instructie gegeven over één van de spellingregels die in het betreffende blok aan bod komt. (Per blok zijn dit er minimaal vier.) Na deze instructie gaat de basisgroep zelf aan de slag met de verwerking in het spellingschrift.
 6. De zorggroep krijgt hierna een nog een verlengde instructie. Meestal vindt deze in een kleine groep aan de instructietafel plaats. Deze instructie kan gaan over de spellingsregel die zojuist is besproken. Maar wanneer de leerlingen uit de zorggroep niet uit bleken te vallen op dit soort woorden, kan er ook extra instructie gegeven worden over een andere categorie woorden.
 7. Op deze manier krijgen spelling-zwakke leerlingen toch minimaal drie keer in de week extra instructie en begeleiding.
 8. De verrijkingsgroep heeft één x per week een moment met de leerkracht waarop het werk besproken en geëvalueerd wordt en eventueel instructie voor het vervolg gegeven wordt.
  Het doel van deze manier van werken is dat ieder kind de aandacht / instructie krijgt die hij of zij nodig heeft. Maar ook dat de leerlingen die die instructie niet nodig hebben, zicht niet gaan vervelen en aan de slag kunnen met materiaal dat voor hen wel uitdagend is.

Om het bovenstaande nog even kort samen te vatten:

VerrijkingsgroepMaakt oefen (signaal) dictee voorafgaand aan het nieuwe blok.
90% of meer goed -> Taal Toppers Zo niet: dit blok in de basisgroep en bij het volgende blok opnieuw starten met het signaaldictee.

BasisgroepLessen starten met een vijf-woorden-dictee. Klassikale instructie over een spellingregel. Zelfstandig verwerken.

Zorggroep Lessen starten met een vijf-woorden-dictee. Klassikale instructie over een spellingregel. Verlengde instructie in kleine groep. Ouders worden per mail op de hoogte gesteld dat hun kind in de zorggroep is geplaatst.

Ouders worden per mail op de hoogte gesteld dat hun kind in de zorggroep is geplaatst.

We hopen dat we op deze wijze de manier van werken in de groepen wat meer hebben kunnen verduidelijken.
Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht voor meer opheldering, maar ook juf Jolanda en juf Marja zijn hiervoor beschikbaar.