Medezeggenschapsraad

 

Antoinette Teeuw (oudergeleding)
Annemiek de Wit (oudergeleding
Janette Egas (teamlid)
Inge Aanen (teamlid)

De Medezeggenschapsraad, wat is dat?
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De samenstelling van de MR bestaat uit ouders en personeel.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur legt ieder belangrijk besluit voor aan de MR.
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan en de schoolgids.
Daarnaast wordt er in een aantal gevallen advies gevraagd aan de MR, bijvoorbeeld bij het aanstellingsbeleid van het personeel.

Meer informatie over de medezeggenschapsraad in het onderwijs vindt u bij de onderwijsgidsen voor primair onderwijs op de site van de Rijksoverheid.

Betrokkenheid van ouders
Mocht u ook iets hebben voor de MR vergadering (dat kan een geweldig idee zijn, een klacht of een opmerking), in de hal bij de kleuteringang staat een bus waar u een briefje in kan doen. (Allen briefjes met naam worden behandeld) Natuurlijk kunt u ook altijd iemand van de MR aanspreken (zie foto) of een mail sturen naar de voorzitter: ingeaanen@hotmail.com

“Niet alleen klagen bij het hek, maar melden bij de mensen die met uw opmerking iets kunnen doen.”

JAARVERSLAG MR VERGADERINGEN SCHOOLJAAR 2013/2014

 • In oktober is er een nieuwe foto op de website geplaatst met aanvullende informatie.
 • Jeanette den Breejen is, namens het bestuur, aanwezig om de begroting toe te lichten voor het
  komende schooljaar.
 • Het verslag van de eerste vergadering van het ouderpanel is doorgenomen.
 • De website kan functioneler, soms ontbreekt er specifieke informatie over hoe laat en waar b.v.
  een activiteit plaats vind.
 • Statuut is gemaakt, wel is de opmerking naar het bestuur geplaatst op te letten dat alles wat in het
  statuut staat ook daadwerkelijk ter informatie bij de MR bekend is.
 • Beleidsstukken zijn doorgenomen en op- en of aanmerkingen zijn naar Inge Ros teruggekoppeld.
 • Het scholingsbeleid is goedgekeurd.
 • Huishoudelijk reglement is doorgenomen en goedgekeurd.
 • De notulen van de bestuursvergadering van 8 april 2014 is doorgenomen.
 • Sollicitatie gesprekken zijn geweest, proefles volgt op 20 mei. Formatie is rond maar wordt misschien toch nog veranderd.
 • De schoolgids is doorgenomen door de MR.
 • De gesprekscyclus is ter kennisgeving aangenomen.
 • De gedragscode m.b.t identiteit is door de MR ter kennisgeving aangenomen.
 • Het Arbobeleidsplan is ter kennisgeving aangenomen.
 • Marjan heeft aangegeven dat ze eerder wil stoppen met de MR.