Medezeggenschapsraad

Graag willen wij onszelf even voorstellen en vertellen wat wij als medezeggenschapsraad (MR) doen en bespreken. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden en wij behartigen de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De raad zoekt naar mogelijkheden om deze belangen te verenigen met de wensen van het bestuur en de school.

De MR bestaat vanaf dit schooljaar uit:

Personeelsgeleding

  • Marlies de With
  • Paula de Jong-Buizert

Oudergeleding

  • Elsbeth Stravers, ouder van: Pepijn en Joris
  • Nathalie Venekamp-Schilt, ouder van: Hidde, Benthe, Mats

Wij vergaderen zes keer per jaar en bij de laatste vergadering van het schooljaar sluit ook de directrice en een bestuurslid aan. Eén keer per jaar sluiten wij bij een bestuursvergadering aan. Mocht u geïnteresseerd zijn wat wij als MR bespreken, dan is het mogelijk om de notulen in te zien op school of een vergadering bij te wonen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar de MR.

In de MR komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met beleid in en rond de school en alles wat onder ouders of personeel speelt. Een greep uit de onderwerpen die wij bespreken zijn:

  • schoolplan
  • vakanties
  • begroting
  • formatie
  • schoolgids

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming of advies gevraagd móet worden. Om een goed standpunt te kunnen vormen ontvangt de MR stukken of informatie via directie en/of het bestuur. Zo kunnen wij een eigen oordeel vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen aandragen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan de directie of het bestuur over allerlei onderwerpen.

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact op te nemen met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind, hiervoor kunt u bij de leerkracht terecht. Uiteraard blijven de MR-leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder ouders leeft.

Wij proberen u met enige regelmaat via een mail op de hoogte te houden van onze bezigheden en hetgeen onze aandacht heeft.

Het jaarverslag van 2022-2023 treft u aan in bijgevoegd document: Jaarverslag 2022-2023

Mocht u vragen of suggesties hebben, laat het ons dan gerust weten! Wij zijn ook altijd per mail te bereiken: mr@cbssamenopweg.nl.