Nieuwsbrief 12

Nieuws

feb 10

Deze week een goed gevulde nieuwsbrief voor u. Het thema van de Kerk-school-gezinsdienst ‘Ken je Mij?’ is ook een beetje het thema van deze nieuwsbrief. We blikken kort terug op de dienst. Maar ook in de andere berichten staat centraal dat we aan u bekend willen maken, wie we zijn als school en waar we mee bezig zijn. Zo krijgt u een korte weergave van de invulling van de studiedag en stelt de Medezeggenschapsraad zich aan u voor. Andersom vinden we het belangrijk om u, als ouder/verzorger, en ook leerlingen écht te kennen. Leerlingen krijgen vandaag hun rapport mee naar huis. We willen benadrukken, dat het rapport slechts een beperkte weergave is, van een leerling. Er zijn zoveel meer aspecten, eigenschappen, karakter en omstandigheden die mede bepalen wie iemand is. Écht kennen betekent dat we oog hebben voor de veelzijdigheid van iedere unieke leerling. Ook tijdens de open ochtend hopen we nieuwe ouders en kinderen te leren kennen als wij hen ontmoeten op 14 februari.

We willen u ook hartelijk danken voor uw deelname aan het oudertevredenheidsonderzoek. Via dit onderzoek leren wij u ook beter kennen. Wat vindt u belangrijk, waar heeft u behoefte aan? In de volgende nieuwsbrief, over twee weken, zullen we u laten weten welke resultaten uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

Liedrooster

Dit schooljaar is gekozen voor een nieuwe opzet wat betreft het liedrooster. De kinderen leren iedere maand een lied, dat past bij het Bijbelse thema. We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden welk lied geleerd wordt in welke groep. Voor de maand februari:

Groep 3 Psalm 42a: 1 Even als een moede hinde.  
Groep 4/5a Psalm 118: 1 Laat ieder s’Heren goedheid prijzen. 
Groep 5b/6: Psalm 118: 1 Laat ieder s’Heren goedheid prijzen. 
Groep 7 Psalm 96:1 Zing een nieuw lied voor God de Here. 
Groep 8 Psalm 97:1De Heer alleen regeert. 

Kerk-school-gezin

Afgelopen zondag vierden we met elkaar een mooie ‘kerk-school-gezinsdienst’. Zoveel kinderen met ouders, leerkrachten en andere mensen in de kerk konden zien en horen van het thema “Ken je Mij?”. Door de verhalen uit de klas en ook het verhaal in de kerk, over het dochtertje van Jaïrus leerden we de Here Jezus kennen als de Goede Herder, die voor ons zorgt.

Als je Hem zoekt, dan zal je Hem vinden; als je klopt op zijn deur, dan zal Hij opendoen, als je tot Hem bidt, dan zal Hij je geven wat je nodig hebt.

Wat een mooie belofte!

De kinderen zongen voorin de kerk de liedjes die geoefend zijn op school. Na de dienst was er gelegenheid om met elkaar nog wat te drinken in de ‘Kerkbuurt’. We kijken terug op een fijne dienst met een mooie boodschap. Iedereen die hieraan meewerkte wordt hartelijk bedankt!

Studiedag 6 februari

Afgelopen maandag zijn we de dag met het hele team gestart. Onder leiding van juf Gemma (kanjer coördinator) gingen we aan de slag met verschillende oefeningen als team. Daarnaast werden we op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op kanjer gebied.

We zijn verder gegaan met het leren gebruiken van het programma waarin we het jaarplan schrijven. Het jaarplan is een belangrijk document waarin de doelen staan voor het schooljaar. Er was daarna gelegenheid om een tussenevaluatie toe te voegen als werkgroep of coördinator.
Los daarvan hebben we als team een tussenevaluatie gehouden aangaande lesmethodes. Wat werkt, wat is er nodig om er nog meer uit te kunnen halen?

In het kader van ‘met en van elkaar leren’ is in tweetallen een les voorbereid en zijn afspraken gemaakt om deze les bij elkaar te bezoeken .
We sloten de studiedag af met een stukje teambuilding, waarna het team de tijd had om aan de slag te gaan met het schrijven van de rapporten.

Open ochtend / inschrijven toekomstige leerlingen

Op dinsdag 14 februari stellen we de school open voor nieuwe ouders waarvan hun kind binnenkort 4 jaar wordt (voor 1 augustus 2024) en die graag komen kennismaken met onze school. Tussen 9.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom. Om 10.00 uur zal er een presentatie zijn. Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor ouders / verzorgers om een rondje te lopen door de school en de toekomstige leerlingen mogen meedoen in groep 1 als ze dat willen.

Kent u ouders / verzorgers van wie hun kind 4 jaar wordt voor 1 augustus 2024, geeft u dit bericht dan aan hen door of laat het ons weten. Dan kunnen we zorgen voor een persoonlijke uitnodiging.

MR stelt zich voor

Graag willen wij onszelf even voorstellen en vertellen wat wij als medezeggenschapsraad (MR) doen en bespreken. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden en wij behartigen de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De raad zoekt naar mogelijkheden om deze belangen te verenigen met de wensen van het bestuur en de school.

De MR bestaat vanaf dit schooljaar uit:

Personeelsgeleding

 • Marlies de With
 • Paula de Jong-Buizert

Oudergeleding

 • Annemieke de Wit-van Drenth, ouder van: Ruben, Thomas, Daniël, Mathias
 • Nathalie Venekamp-Schilt, ouder van: Hidde, Benthe, Mats

Wij vergaderen zes keer per jaar en bij de laatste vergadering van het schooljaar sluit ook de directrice en een bestuurslid aan. Eén keer per jaar sluiten wij bij een bestuursvergadering aan. Mocht u geïnteresseerd zijn wat wij als MR bespreken, dan is het mogelijk om de notulen in te zien op school of een vergadering bij te wonen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar de MR.

In de MR komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met beleid in en rond de school en alles wat onder ouders of personeel speelt. Een greep uit de onderwerpen die wij bespreken zijn:

 • schoolplan
 • vakanties
 • begroting
 • formatie
 • schoolgids

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming of advies gevraagd móet worden. Om een goed standpunt te kunnen vormen ontvangt de MR stukken of informatie via directie en/of het bestuur. Zo kunnen wij een eigen oordeel vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen aandragen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan de directie of het bestuur over allerlei onderwerpen.

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact op te nemen met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind, hiervoor kunt u bij de leerkracht terecht. Uiteraard blijven de MR-leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder ouders leeft.

Wij proberen u met enige regelmaat via deze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze bezigheden en hetgeen onze aandacht heeft.

Mocht u vragen of suggesties hebben, laat het ons dan gerust weten! Wij zijn ook altijd per mail te bereiken: mr@cbssamenopweg.nl

Nieuws van de MR

Nieuws vanuit de MR

Punten die op dit moment onze aandacht hebben of besproken zijn:

 • Fietsenstalling
  • We vinden het als school wenselijk dat er een uitbreiding komt i.v.m. het aantal leerlingen dat op de fiets naar school komt. Er ligt een aanvraag bij de gemeente of zij hier iets in kunnen betekenen.
 • Begroting
  • Deze is toegelicht door de secretaris van het bestuur, Annette van Oenen.
 • Klusklas/praktische klas
  • Een ouder heeft voorgesteld een zogenoemde ‘klusklas’ te onderzoeken/introduceren, als tegenhanger van de ‘plusklas’. Een klusklas/praktische klas is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met leren. Hier is kort over gesproken. Welke voor- en nadelen en (on)mogelijkheden zijn er.
 • MR cursus
  • Er wordt op dit moment door directie, twee bestuursleden en de MR een cursus gevolgd. In de volgende vergadering zullen de actiepunten n.a.v. deze cursus aan bod komen.
 • Voorbereiden aansluiten bestuursvergadering
  • Op a.s. maandag 20 februari zal de MR aansluiten bij de bestuursvergadering (één keer per jaar).

Typdiploma

Er zijn weer typdiploma’s behaald. Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie!

Maandviering groep 3

Vrijdag 24 februari hoopt groep 3 de maandviering te verzorgen. Ouders en verzorgers van de kinderen van groep 3 zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De viering wordt gehouden om 8.30 uur in de hal van de school. Welkom!

Goed nieuws!

Na een dringende vraag naar overblijfvrijwilligers, zijn we blij te kunnen melden dat we weer een aantal vrijwilligers aan ons overblijfteam mochten toevoegen. Mocht u een keer in kunnen vallen? Dan horen we dat nog steeds graag. Vele handen maken licht werk!
Daarnaast heeft juf Ruth Versteeg aangegeven langer aan de slag te kunnen met pauzesport, dat maakt dat we voorlopig op deze manier de dinsdag weer kunnen vullen.

Vacatures

Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor de openstaande vacatures.

We zijn blij te kunnen meedelen dat we iemand aangenomen hebben die juf Leandra op woensdag, donderdag en vrijdag kan vervangen. De nieuwe juf zal zich later voorstellen. We zoeken nu nog iemand voor de maandag en dinsdag. Juf Janette heeft aangegeven te willen schuiven naar groep 3 als dit gewenst is. Ze heeft ervaring in deze groep en maakt de kans dat we iemand kunnen vinden groter. We zoeken dus een leerkracht voor 2 dagen groep 3 of groep 2.

Mocht u iemand weten, breng dan vooral de advertentie onder de aandacht. 

Voor uitgebreide functiebeschrijving, zie bijgevoegd document of kijk op www.cbssamenopweg.nl/vacatures

We zijn in gesprek met een enthousiaste kandidaat. Mocht dit allemaal doorgaan, dan kan de vakleerkracht bewegingsonderwijs volgend schooljaar starten. We zijn voor nu op zoek naar een tijdelijke oplossing tot de zomervakantie. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Kinderdienst ontmoetingskerk

Zondag 19 februari wordt in de ontmoetingskerk in Noordeloos een kinderdienst gehouden met het thema: “Aan tafel“.Kinderen en hun ouders zijn hartelijk welkom om 9:30 uur, aan de M.J. Veder van Hobokenstraat 15e te Noordeloos.

Onderzoek jeugdhulp

Jouw gemeente wil leren van jouw ervaring. Als jongere met jeugdhulp of groot-/pleeg-)ouders/verzorgers van kinderen met jeugdhulp kun je mee doen aan dit anonieme onderzoek. Het gaat over jeugdhulp die je nu krijgt of die je hebt ontvangen. Voor meer info, zie bijgevoegde flyer.

gemeente Molenlanden

Onderzoek ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

De gemeente Molenlanden hoort graag van alle (aanstaande) ouders en verzorgers in de gemeente wat zij vinden van opvoeden en opgroeien. Doet u mee aan het onderzoek? Het kost u slechts 7-10 minuten. Voor meer info, zie bijgevoegde flyer.

Data om te onthouden:

 • dinsdag 14 feb. open ochtend / inschrijven nieuwe leerlingen
 • dinsdag 14 en donderdag 16 feb. 10 min. gesprekken
 • Vrijdag 17 feb. laatste talentmiddag
 • Vrijdag 24 feb. maandviering groep 3
 • Vrijdag 24 feb. volgende nieuwsbrief