Van de bestuurstafel

Nieuws

nov 22

Als bestuur houden we u graag op de hoogte van welke onderwerpen er besproken
worden in het bestuur. Iedere vergadering bespreken we de ingekomen post, de
financiële situatie, punten vanuit de directie en personele zaken.

Naast de bovengenoemde punten hebben de afgelopen maanden ook de volgende onderwerpen
de revue gepasseerd:
Formatie: Ieder jaar wordt in april of mei besproken hoe de groepsverdeling van het volgende
cursusjaar eruit zou kunnen zien. Aan de hand van 1 of meerdere schema’s bespreken we voor- en
nadelen van de verschillende opties om zo aan het einde van de vergadering tot een besluit te
kunnen komen.
Statuut medezeggenschapsraad: De MR heeft ons gevraagd om het MR statuut te actualiseren.
Vanuit een standaard document van de landelijke organisatie WMS en Onderwijs Geschillen
hebben we een werkbaar statuut weten op te stellen waarin o.a. beschreven staat hoe de MR
functioneert en welke advies- en instemminsgrechten de MR heeft.
Fusie met ander bestuur: Als CBS Samen op Weg in Hoornaar zijn we een zogenoemde 1-pitter.
Wij zijn een zelfstandig bestuur met één basisschool. In de huidige tijd komt dit buiten de
gemeente Giessenlanden niet zoveel meer voor. Het schoolbestuur Trivia, die christelijke scholen
in Hardinxveld en gemeente Zederik onder haar beheer heeft, stelde ons de vraag of we willen
fuseren. Ook de overige christelijke scholen in Giessenlanden zijn benaderd. Als bestuur zien wij
op dit moment te weinig voordelen om tot fusie over te gaan. De vier christelijke scholen in
Giessenlanden hebben een goed en intensief contact. Waar mogelijk wordt er samengewerkt om
kennis en bekwaamheid te delen.
Financieel beleid: Onze school beschikt over een aanzienlijk kapitaal dat onder andere is ontstaan
uit de verkoop van de directeurswoning van de oude locatie. Als bestuur zijn we op dit moment
bezig om een meerjarenplanning te maken waarin verwoord staat hoe we dit geld willen beheren
en besteden.
Gemeentelijke contacten: Jaarlijks zijn er voor het bestuur minimaal 5 contactmomenten met de
gemeente Giessenlanden. Tijdens het laatste contact werd het onderwerp ‘krimp’ besproken. Het
is de verwachting dat de komende 5 jaar op de meeste basisscholen het leerlingenaantal met 5%
zal dalen. Het is de verwachting dat over 10 tot 15 jaar het leerlingenaantal met 30% gedaald is.
Als school houden we rekening met dit feit wanneer we beslissingen nemen voor de lange termijn.
Invoering Passend Onderwijs: Ons samenwerkingsverband WSNS (weer samen naar school) is
druk bezig om alle zaken op orde te krijgen voor de invoering van de wet Passend Onderwijs. Ons
samenwerkingsverband gaat samen met twee andere samenwerkingsverbanden van
aangrenzende regio’s. Op dit moment wordt er een nieuw statuut geschreven. Ook zijn er
verkiezingen voor een ondersteuningsplanraad (vergelijkbar met de MR). Via de nieuwsbrief
heeft de MR u hierover al geïnformeerd. Het is op dit moment mogelijk om kandidaten (ouders
en/of personeelsleden) aan te dragen.
We horen het als bestuur en directie graag wanneer er dingen rondom de school spelen bij de
leden. We houden de communicatie graag open!