Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief

sep 22

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Lied 323:1a
Groep 6/7 en 8: Psalm 119:2

Kanjertrainers

Woensdag 21 september hebben de leerkrachten het certificaat “Kanjertrainer” behaald.
Getraind weet de leerkracht als kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.
Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.
Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:
– De leerkracht wordt gerespecteerd.
– Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
– Leerlingen durven zichzelf te zijn.
– Leerlingen voelen zich veilig.
– Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
– Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
– Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Kinderboekenweek

Maandag start het project “Kinderboekenweek”
Op donderdag 6 oktober willen we in het kader van de kinderboekenweek een kinderboekenmarkt organiseren.
Deze zal gehouden worden van 18.30 tot 20.30 uur. De kinderen kunnen dan boeken van zichzelf verkopen in de hal van de school.
Over de prijzen zullen afspraken gemaakt worden in de klas. Het is de bedoeling dat de kinderen met het verdiende geld weer boeken van anderen kopen, zodat zij op een leuke manier weer ‘nieuwe’ boeken hebben om te lezen.
Dit alles om de zorgen dat kinderen meer gaan lezen!
Wilt u daarom vast boeken gaan verzamelen voor de verkoop?
Ook wordt u tijdens de kinderboekenmarkt de gelegenheid gegeven om de werkjes te bekijken die de leerlingen tijdens de projectweek hebben gemaakt.

Kinderpostzegels

Vanaf woensdag 28 september tot en met vrijdag 7 oktober 2011 gaan de kinderen uit groep 7 en 8 op pad om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Met de verkoop zetten zij zich in om andere kinderen een veilig thuis te geven. Het thema van de Kinderpostzegelactie 2011 is “Geef kinderen een veilig thuis”.
Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kan Stichting Kinderpostzegels Nederland méér kwetsbare kinderen een veilig thuis geven. Niet alleen in Nederland zoals op pleegzorgboerderij Samen Thuis, maar ook in andere landen. Dit jaar doen 37 kinderen uit groep 7 en 8 van de CBS Samen op Weg mee.
We wensen hen heel veel succes, want zij helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed hebben.
Kinderen gemist?
Neem dan contact op met de CBS Samen op Weg!
Juf Ineke (groep 7) en juf Jolanda (groep 8).

Verplichte 10 min-gesprekken groepen 1 t/m 8

Op donderdag 13 oktober vinden de verplichte 10 min-gesprekken plaats . Alle leerlingen krijgen vandaag een uitnodiging voor deze avond mee. Wilt u voor elk kind afzonderlijk deze uitnodiging invullen en (laten) inleveren bij de leerkracht. Uiterlijk 4 oktober inleveren.
Mocht u geen uitnodiging via uw kinderen hebben ontvangen, dan is deze ook te downloaden via de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

26 september start project “Kinderboekenweek”
26 september i.v.m. afwezigheid juf Ineke geen dammen
28 september start verkoop kinderpostzegels groep 7 en 8
5 oktober oud papier
6 oktober projectavond

Groeten,
Inge Ros