Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief

feb 03

Nieuw MR lid namens de ouders

Per direct is de MR (Medezeggenschapsraad) op zoek naar een ouder voor de oudergeleding.
De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR heeft advies- en instemmingsrecht.
De MR vergadert zes keer in een schooljaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het beleid, begroting, schoolplan, zorgplan, samenwerkingsverband, vakantierooster, formatie of onderwerpen die door ouders worden ingebracht. Denkt u, dat is iets voor mij? Of weet u iemand die geschikt is voor deze taak? Dan willen we u vragen dit voor 25 februari door te geven aan juf Inge (voorzitter van de MR). Mochten er meerdere kandidaten zijn, zal er gestemd worden.
Namens de MR, Linda Pil, Inge Aanen en Jolanda Mulder.

CITO toets groep 8

Groep 8 heeft afgelopen week deelgenomen aan de CITO toets. Het was de bedoeling dat deze op de computer gemaakt zou worden. Zoals u wellicht al uit de berichten gehoord heeft was de server bij CITO overbelast en konden we niet inloggen. Gelukkig was de papieren versie ook in de school en kon de toets “ouderwets” gemaakt worden met potlood. De stroomstoring van de volgende dag van 3,5 uur had toen ook geen invloed meer op het maken van de toets. Meer foto’s van het maken van de CITO toets vindt u op de website.
Op maandag 7 en dinsdag 8 februari zullen de gesprekken zijn met de ouders over het vervolgonderwijs. De ouders hebben daarvoor een persoonlijke uitnodiging gekregen.

School op Seef

Dinsdag was de eerste les van “School op Seef” voor de groepen 3 t/m 6/7a. Op de website kunt een verslag lezen van deze ochtend. Ook zijn in het fotoalbum foto’s te vinden van School op Seef.

Het schema voor de praktische lessen is verder als volgt:
Op 3 maart de groepen 1 t/m 5.
Op 8 maart de groepen 1, 2, 6/7a en 7b/8.
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.
Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.
Voor hulp op deze dagen kunt u zich aanmelden bij de betreffende leerkracht.

Ineke Vrolijks

Open schoolmiddag nieuwe leerlingen

We herinneren u nog aan de open schoolmiddag van aanstaande donderdag. Deze middag is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012. Er kan dan in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden als aankomend leerling. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een formulier voldoende. Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dat dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.
Deze middag is er ook open middag op de OBS Klim-op, PSZ Trippel Trappel en BSO Polderkids.

Open dagen

Wellantcollege Ottoland
voorlichtingsavond 4 februari 2011 19.00-21.00 u
voorlichtingsochtend 5 februari 2011 10.00- 12.00 u

Vrijdagmiddag 18 februari

We willen u erop wijzen dat de kinderen op vrijdagmiddag 18 februari vrij zijn. ’s Morgens worden zij gewoon op school verwacht.


Data om te onthouden

7 februari dammen
7 en 8 februari gesprekken VO met ouders van leerlingen groep 8
10 februari inloopmiddag brede school, PV
14 februari dammen
18 februari alle leerlingen ’s middags vrij
21 februari t/m 25 februari voorjaarsvakantie

Groeten,
Jaap van den Berg