Nieuwsbrief 7

Nieuws

nov 27

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Door het raadplegen van de bijgevoegde beslisboom kunt u beslissen of uw kind gewoon naar school kan.

Continurooster

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is er een voorlopig besluit richting MR en bestuur gegaan. Intussen kunnen we meedelen dat er instemming is en vanaf 1 januari is het continurooster een feit.

Uit de gesprekken met de leerlingen blijkt dat de meerderheid van de kinderen het fijn vindt dat ze eerder uit zijn en dus meer vrije tijd hebben. Ook het niet opgehaald hoeven worden en het niet naar huis hoeven fietsen/lopen tussen de middag, wordt als positief ervaren. Daarnaast is 94% van de ouder(s)/verzorger(s) voorstander (107 stemmen) en 93% van het team.

Naast de vragen over het continurooster hebben we de leerlingen ook gevraagd naar de ervaringen met het gelijk naar binnen gaan, ’s ochtends.
Uit het gesprek blijkt, dat de kinderen al vergeten zijn hoe het was en gewend zijn aan hoe het nu gaat.
Het grootste gedeelte van de kinderen ervaart het als positief, zowel voor zichzelf als voor de leerkracht. Een enkele leerling geeft aan het bewegen voor schooltijd te missen. Ook het sociale aspect wordt genoemd.
Uit de gesprekken blijkt, dat de ene leerkracht tijd geeft voor een praatje in de ochtend, de ander niet. Dit zal besproken worden in het team, evenals de tijd die kinderen krijgen om te eten en de tip om energizers (beweegactiviteiten) in te zetten (om ervoor te zorgen dat kinderen tot half 3 geconcentreerd kunnen werken).

Verdere informatie ontvangt u binnenkort per mail.

Studiedag

Afgelopen woensdag zijn we als team online bij elkaar gekomen voor een studiedag. We hebben ons gericht op 3 onderwerpen.

– zaakvakmethode
Na een proces van het beschrijven van onze visie op zaakvakonderwijs, het zoeken van daarbij passende methodes en een periode (die wat verlengd is door corona) van uitproberen, hebben we nu de keuze gemaakt voor de methode Blink. Vanaf januari willen we hiermee gaan starten. Om alles goed in te kunnen zetten zal er een begeleidingstraject ingezet worden voor de leerkrachten. We zullen u op een later tijdstip meenemen in wat Blink nu precies is.

– snappet/kleuters
Tijdens dit moment hebben we ons gesplist. De onderbouw is o.a. aan de slag gegaan met de visie op kleuteronderwijs en het volgsysteem. De midden- en bovenbouw heeft onder leiding van iemand van Snappet het nieuwe dashboard zich eigen gemaakt en gesproken over verlengde instructie.

– muziekonderwijs
We zitten in het laatste jaar van de muziekimpuls (subsidie). Eerder zijn we gestart met een nieuwe methode (123zing). Dit schooljaar wordt verder ingezet op het lesgeven uit deze methode. Leerkrachten krijgen daarin om de week tips en adviezen van een muziekdocent. We hebben met elkaar gesproken over de kerndoelen en een model dat de basis is voor een muziekles. Verder hebben we gekeken naar de aanschaf van muziekinstrumenten. Met als doel, dat het team krachtige muzieklessen kan neerzetten.

Zorgvuldig gebruik beeldmateriaal Parro

Inmiddels bent u waarschijnlijk al aardig gewend geraakt aan Parro. Wij zijn blij, dat we via deze app foto’s en filmpjes met u kunnen delen. Juist nu, omdat het niet toegestaan is om u als ouders uit te nodigen in de school bij bijzonderheden. Omdat u er zeker van kunt zijn dat al het beeldmateriaal alleen verspreid wordt onder ouders en verzorgers van de kinderen die nu op school zitten, is er minder reden tot bezorgdheid omtrent de privacy van uw kind. 

Toch willen we u er extra attent op maken dat het NIET de bedoeling is, dat foto’s of filmpjes vanaf Parro worden gedeeld of gepost (door u of door uw kind) op andere sociale kanalen zoals Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. We verzoeken u hierop toe te zien en doen een beroep op uw verantwoordelijkheid.

Laten we er met elkaar voor zorgen, dat Parro een veilig platform blijft.

Bibliotheek op school

Vanaf deze week gaan de kinderen eens in de twee weken naar de bibliotheek op school. Omdat er zo min mogelijk ouders en vrijwilligers in de school aanwezig mogen zijn, lukt het niet om alle kinderen op 1 dag de bibliotheek te laten bezoeken. Vandaag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geweest, volgende week gaan de kinderen van groep 5 t/m 8.

We hopen dat de kinderen zo toch voldoende te lezen hebben thuis. De leerkracht zorgt ervoor dat er voldoende leesvoer is in de klas.

Schooldamtoernooi uitgesteld

In de vorige nieuwbrief stond een oproep voor het aanmelden voor de schooldamwedstrijden. Inmiddels is duidelijk geworden, dat de wedstrijden (nog) niet doorgaan. Mede door de huidige maatregelen blijkt er weinig animo. Wordt het toernooi later in het schooljaar alsnog gehouden, dan hoort u dat van ons.

Sinterklaas

Dit schooljaar zal er geen aankomst van Sinterklaas zijn op het DirkIVplein vanwege de maatregelen vanuit het RIVM. Natuurlijk laten we het feest niet zomaar voorbij gaan. Gelukkig zijn Sinterklaas en Piet heel creatief en handig met de camera.

Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken. De kinderen maken een surprise en verstoppen daarin het gedicht. Het kadootje laten we achterwege. We willen namelijk niemand op pad sturen. Mocht u thuis materialen missen om de surprise te kunnen maken, dan mag daar bij de leerkracht om gevraagd worden. We hebben vernomen dat alle kinderen van de Samen op Weg een kadootje zullen ontvangen, dus ook de kinderen van groep 5 tot en met 8. Het sinterklaasfeest wordt gevierd op vrijdag 4 december.

Kerstviering

De kerstvieringen zullen (anders dan eerder vermeld) gehouden worden op vrijdag 18 december. De kleuters houden hun viering in het lokaal. De middenbouw viert het kerstfeest in de hal om 9 uur. En de bovenbouw om 11 uur, ook in de hal. Ondanks de maatregelen blijft de boodschap hetzelfde. We zullen ouder(s)/verzorger(s) een inkijkje geven via Parro. 

Vrijwilligers gevonden!

Ouderpanel: Het ouderpanel is compleet! Max Zevenbergen heeft zich aangemeld. Fijn, dat jij ook met ons mee wilt denken!

Bibliotheek: Marjoke den Toom heeft zich gemeld om mee te helpen in de bibliotheek. Bedankt alvast voor je hulp!

Data om te onthouden

  • 29 nov. juf Agnes jarig
  • 4 dec. sinterklaasfeest
  • 11 dec. volgende nieuwsbrief
  • 18 dec. kerstviering
  • 18 dec. start kerstvakantie om 14.30 uur

Malcare WordPress Security