Nieuwsbrief 4

Nieuws

sep 08

Lied van de week

groep 3 t/m 5: Lied 293:1
groep 6 t/m 8: Ps 105:15

Ouderpanel

Binnenkort komt het ouderpanel weer bij elkaar. Voordat we een datum vaststellen, ben ik op zoek naar een ouder van een (toekomstige) (oudste) leerling uit groep 1. Waarom uit groep 1? Omdat de ouder(s) die er nu zitting hebben alle andere groepen vertegenwoordigen en we juist op zoek zijn naar iemand die fris de school binnen komt.
Het ouderpanel komt 3x per jaar bij elkaar om te spreken over wat er in de afgelopen periode aan bod is geweest (evaluatie) en vooruit te kijken naar ontwikkelingen die komen. Daarnaast is voor mij, als directeur, het ouderpanel ook een vraagbaak om eens te horen wat de ouders er van zouden vinden als…
Lijkt het u wat om deel uit te maken van het ouderpanel? Dan hoor ik dat graag. Mailen kan naar Jolanda@cbssamenopweg.nl

Maandviering

Dit schooljaar zal elke groep weer een keer een maandviering verzorgen rondom de verhalen uit de Bijbel van dat moment of een Bijbels thema. Voorheen was het zo dat u als ouder daarvoor een uitnodiging ontving. Voor dit jaar hebben we ervoor gekozen de maandviering op dezelfde manier vorm te geven. Dus met alle kinderen van de hele school, maar u als ouder niet uit te nodigen. Hierover is gesproken in het ouderpanel. Reden is o.a. dat ouder(s)/verzorger(s) toch enige verplichting voelen om aanwezig te zijn en er een bepaalde druk bij leerkrachten komt te liggen en dat is niet de insteek van de maandviering.

Topondernemers

Dit is het derde jaar dat we werken met Topondernemers. Bij deze methode zijn de zaakvakken en ict geïntegreerd. De leerlingen krijgen geen leertoetsen, maar doen tijdens de lessen kennis op over de verschillende onderwerpen. Door speciale registratieformulieren kunnen we ervoor zorgen dat iedere leerling opdrachtkaarten maakt van elk vakgebied. Van ouders en leerlingen kregen we regelmatig te horen dat ze het jammer vonden dat het vak geschiedenis ‘verdwenen’ is. Gelukkig is het vak niet verdwenen en leren we nog steeds veel over de geschiedenis van Nederland en Europa, alleen niet meer op dezelfde manier als ‘vroeger’. Wel erkennen we het belang van kennis van het verleden, en daarom hebben we ervoor gekozen om per ingang van dit schooljaar minstens één geschiedeniskaart per thema klassikaal aan te bieden. De groepsleerkracht zorgt er op deze manier voor dat alle leerlingen belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis kennen. De geschiedeniskaarten sluiten aan bij het onderwerp van dat thema. Bijvoorbeeld bij het thema reizen: de geschiedenis van de fiets. En bij het thema oorlog en vrede: de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank.

Ouderavond alcoholpreventie en informatieavond Voortgezet onderwijs

Dinsdagavond 26 september zal door bureau leefstijl een ouderavond gehouden worden over alcoholpreventie. Na de pauze zal meester Govert een presentatie houden over het voortgezet onderwijs. Aanvang van deze avond 19.00 uur. In de bijlage van de mail met de link naar deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over deze avond.

Schoolreis groep 3 t/m 7

Donderdag 28 september gaan de leerlingen van groep 3 t/m 7 op schoolreis naar het Dolfinarium in Harderwijk.
(De leerlingen van groep 1,2 en 8 gaan gewoon naar school)
Om alles goed te laten verlopen hieronder een paar dingen die van belang zijn:
– alle leerlingen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Na een korte dagopening gaan de leerlingen met de begeleiding naar de bussen.
– we vragen u uw kind een lunchpakketje en drinken mee te geven.
– voor sommige kinderen is het misschien van belang een extra setje kleding mee te geven in het geval van “ongelukjes”
– eventueel een nat washandje meegeven in een plastic zakje om de handen schoon te maken
– als u uw kind geld wilt meegeven, wilt u dan niet meer meegeven van € 5,=
– denkt u aan regenkleding bij slecht weer
De bussen vertrekken om ongeveer half vier vanuit Harderwijk en hopen dan rond vijf uur weer in Hoornaar te arriveren.

Verlof aanvraag

In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet.
De leerplichtambtenaar heeft de taak dat te controleren.

U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:

1. Om op vakantie te gaan. Maar dat kan uitsluitend als het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden. Er mag dus geen vrij worden gegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend weg. Vakantie verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.

2. Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden. Als regel geldt: één dag vrij. Op school moet de datum bekend zijn.

3. Een beroep op vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) kan worden gedaan als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders/verzorgers en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is, dat dit verlof alleen wordt gegeven als daarmee een onredelijke situatie kan worden vermeden.
Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een aantal voorbeelden:
• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of aanverwanten.
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten.
• 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten.
• Verhuizing van het gezin.

Als u zonder toestemming uw kind thuis houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot een proces-verbaal.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van: Dienst Gezondheid en Jeugd, Postbus 166, 3300 AD Dordrecht. 078-7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl

Het formulier voor verlofaanvraag is te downloaden via:
http://www.cbssamenopweg.nl/wp-content/uploads/2016/12/verlofaanvraag_cbs_samen_op_weg_0.pdf

Website

Er is nieuws bij groep 2.

Data om te onthouden

14 september juf Marijke jarig
26 september ouderavond alcoholpreventie en voorlichting voortgezet onderwijs
28 september schoolreis groep 3 t/m groep 7
4 oktober studieochtend, alle leerlingen vrij
4 oktober start kinderboekenweek
4 oktober oud papier