Nieuwsbrief 3

Nieuws

sep 01

Lied van de week

groep 3 t/m 5: ‘k Stel mijn vertrouwen
groep 6 t/m 8: Lied 423, Ach blijf met Uw genade

Vrijwilligers

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen en/of uw talent willen inzetten….
We zijn nog op zoek naar:
– Iemand die het leuk vindt om de nieuwe houten buitenspeelmateriaalkast te schuren en in vrolijke kleuren te verven.
(Mocht u nog een restje houtverf in een vrolijke kleur over hebben, dan zouden we daar heel blij mee zijn)
Aanmelden graag via tineke@cbssamenopweg.nl

Informatieavond op 4 september

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de informatieavond op maandag 4 september.
Voor de ouders van de leerlingen van groep 1, groep 3/4a en 7 begint de avond om 19.00 uur, deze duurt tot 19.45 uur.
Voor de ouders van de leerlingen van groep 2, 6 en 8 begint de avond om 20.15 uur, deze duurt tot 21.00 uur
De ouders van groep 4b/5 hebben persoonlijk bericht ontvangen.
Tussen de twee rondes door bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

Huisbezoeken

Vorig jaar hebben we na het afleggen van alle huisbezoeken met het team gesproken over de waarde hier van. Conclusie is dat we waarde hechten aan het thuis komen bij kinderen die bij ons op school zitten. Het geeft ons als school een beeld van de thuissituatie, daarnaast versterkt het de band met ouders en het kind. Regelmatig kunnen juffen in de onderbouw namelijk niet weg voordat ze de slaapkamer van het kind hebben gezien.
Ondanks dat, merken we dat er veel tijd gaat zitten in het bezoeken van alle kinderen. Veel scholen om ons heen zijn daarom gestopt met het afleggen van huisbezoeken. Wij hebben gekozen voor een middenweg. De huisbezoeken vanaf dit schooljaar zullen alleen in groep 1, 2 en 3 zijn. Daarnaast zal er een huisbezoek plaatsvinden bij alle kinderen die na groep 3 instromen in onze school.
Alle ouders van de kinderen van groep 4 tot en met 7 (in groep 8 vond er al geen huisbezoek plaats) worden wel uitgenodigd voor een gesprek op school. Het contactmoment komt dus niet te vervallen.

Voorstellen

Hoi,
Ik ben Gemma Deelen, 22 jaar, ik kom uit Brandwijk en ik ben vierdejaarsstudent aan de Marnix Academie in Utrecht. Na vorig jaar een jaar stage in groep 4/5 ben ik dit schooljaar te vinden in groep 6. Ik sta hier tot januari op maandag en dinsdag voor de groep. Na januari vertrek ik voor een aantal maanden naar het buitenland om daar stage te lopen.
Ik heb erg veel zin in het komende jaar. En hoop op een leerzame tijd op de Samen op Weg!
Met vriendelijke groet,
Gemma Deelen.

Beste ouder/verzorger,
Waarschijnlijk heeft u me vast al weleens zien lopen in of buiten de school, maar ik wil me graag even aan u voorstellen. Ik ben Celaine Vonk en ik kom uit Nieuwendijk. In mei heb ik mijn diploma als onderwijsassistent in ontvangst mogen nemen en sinds de start van het nieuwe schooljaar werk ik twee ochtenden: de dinsdag en donderdagochtend hier op basisschool Samen op weg. Op deze twee ochtenden begeleid ik een leerling met een zorgarrangement in groep 1. Naast mijn werk hier op de basisschool werk ik ook met veel plezier op basisschool de Rank in Meerkerk.

Hallo allemaal,
Ik ben Esmé Vink en dit jaar zal ik bij jullie op school stage komen lopen in groep 3/4. Normaal gesproken loopt een stagiair een halfjaar in een groep en gaat daarna naar een andere groep. De reden dat ik een heel jaar in dezelfde groep ben, is omdat ik studievertraging heb opgelopen. Mijn derdejaarsstage heb ik al wel gehaald en daarom doe ik dit jaar een zogenoemde onderhoudsstage.
Kort iets over mezelf: ik ben 21 jaar, kom uit Noordeloos en doe de academische variant bij de Marnix Academie in Utrecht. In mijn vrije tijd kook ik graag en zit ik op de plaatselijke fanfare, waar ik saxofoon speel. Ik kijk met veel plezier uit naar het komende schooljaar!

Hallo,
Ik ben Jolien de Langen en ik loop stage in groep 2, hier hoop ik elke dinsdag aanwezig te zijn. Op de andere dagen studeer ik aan de Marnix Academie in Utrecht, dit doe ik nu voor het tweede jaar. Ik woon in Meerkerk, samen met mijn ouders, zus en broertje.

Afspraken:

Oeps… in de vorige nieuwsbrief noemde ik (bedankt oplettende lezers!) dat de kinderen om 12.55 uur het plein op mogen. Dit moet natuurlijk 13.00 uur zijn. Om 12.55 uur gaat de overblijf met de kinderen vanuit de voetbalkooi weer terug naar het plein.

Groep 7 en 8

Noteert u vast 26 september in uw agenda?
Ouderavond door bureau leefstijl (alcoholpreventie) vanuit de gemeente in combinatie met informatieavond over het Voortgezet onderwijs door meester Govert.
Verdere informatie volgt.

Verlof aanvraag

In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet.
De leerplichtambtenaar heeft de taak dat te controleren.

U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:

1. Om op vakantie te gaan. Maar dat kan uitsluitend als het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden. Er mag dus geen vrij worden gegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend weg. Vakantie verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.

2. Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden. Als regel geldt: één dag vrij. Op school moet de datum bekend zijn.

3. Een beroep op vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) kan worden gedaan als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders/verzorgers en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is, dat dit verlof alleen wordt gegeven als daarmee een onredelijke situatie kan worden vermeden.
Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een aantal voorbeelden:
• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of aanverwanten.
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten.
• 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten.
• Verhuizing van het gezin.

Als u zonder toestemming uw kind thuis houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot een proces-verbaal.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van: Dienst Gezondheid en Jeugd, Postbus 166, 3300 AD Dordrecht. 078-7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl

Het formulier voor verlofaanvraag is te downloaden via:
http://www.cbssamenopweg.nl/wp-content/uploads/2016/12/verlofaanvraag_cbs_samen_op_weg_0.pdf

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor het begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zal de jeugdgezondheidszorg de vragenlijsten digitaal gaan aanbieden.
Vanaf 1 september 2017 krijgen ouders de mogelijkheid om met hun Digi-D en SMS-code in te loggen op de website van Mijn Kind in Beeld. Hiermee krijgen zij toegang tot de digitale vragenlijst van jeugdgezondheidszorg (JGZ).
De gezondheidsonderzoeken vinden plaats bij kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar en in de leeftijd van 10-11 jaar.
U kunt een informatie- /instructiefilmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op: www.rivas.nl/ouderportaal

Website

Op de website onder “groepen” is o.a. het huiswerk te vinden. Ook zijn er bij een aantal groepen nieuwe klassenfoto’s geplaatst.

Data om te onthouden

4 september informatieavond alle groepen
6 september oud papier