Nieuwsbrief 3

Nieuws

aug 31

Lied van de week

Groep 3,4,5a: God zei tegen Noach
Groep 5b,6,7 en 8 Ken je dit verhaal?

Nieuwe leerling in groep 8

Komende maandag hopen we op de Samen op Weg een nieuwe leerling te mogen begroeten. Het gaat om Abdelrazak Alfaraj. Abdelrazak is een 12-jarige jongen, die sinds 10 maanden in Nederland is. Hij is gevlucht vanuit Syrië en woont met zijn oom en een nicht aan de Groeneweg in Hoornaar.
Abdelrazak zal gaan starten bij ons in groep 8, we hopen hem daar een veilige en prettige plek te kunnen bieden.
Via deze weg willen we ook graag een oproep doen. We zijn namelijk hard op zoek naar een vrijwilliger die (het liefst dagelijks) een half uur met Abdelrazak zou willen werken aan het aanbieden van alle letters (daar is al een start meegemaakt) en hem zo zou willen leren lezen. Natuurlijk wordt er gezorgd voor materiaal en kan er uitgelegd worden wat precies de bedoeling is. Er zijn geen bijzondere vaardigheden voor nodig.
Het zou voor de continuïteit (en ook voor Abdelrazak) het makkelijkst zijn wanneer één iemand het zou zien zitten. Maar mocht u dat niet zien zitten, maar wel één of meerdere dagen beschikbaar zijn, zouden we dat ook graag horen. Aangezien we zo snel mogelijk willen starten met het leren lezen, ben ik dit weekend ook beschikbaar voor aanmeldingen. Dit kan per mail agnes@cbssamenopweg.nl of telefonisch 0183-303187. We hopen dat we zo snel mogelijk op deze manier kunnen gaan starten!

Informatieavond

We nodigen u van harte uit op maandagavond 5 september.
Vooral ook voor de uitleg die er gegeven zal worden over ouderportaal. Dit schooljaar gaan we namelijk stapje voor stapje u, als ouder/verzorger, inzicht geven in het leerlingvolgsysteem dat we op school gebruiken, ParnasSys. U moet hierbij denken aan inzicht in uw administratieve gegevens (naam, adres, emailadres), maar ook aan cijfers van methode gebonden toetsen en Cito. Voor deze uitleg worden ook de ouders van de leerlingen van groep 3 uitgenodigd.
De avond zal er als volgt uit zien:
19.00 tot 19.45 uur informatie in de groepen: 0/1, 4/5a, 5b/6
20.00 uur uitleg ouderportaal
20.45 tot 21.30 uur informatie in de groepen: 2, 7 en 8
De leerkracht van groep 3 en van de plusklasleerkracht houden de informatieavond op dinsdag 6 september om 20.00 uur.

Goed van start!

De kop van het schooljaar is er inmiddels af en in alle groepen zijn we dan ook lekker van start gegaan. Dit jaar doen we dat in het begin van het jaar met het plan: “Goed van Start!”
Dit plan is geschreven door onze Kanjer-Coördinator en geeft ondersteuning bij het optimaal laten verlopen van de groepsvorming.
Voor de eerste vier weken van het schooljaar staat er dagelijks een oefening beschreven die met de kinderen gedaan kan worden. Het gaat dan om vertrouwensoefeningen, spelletjes, maar ook groepsgesprekken over bijv. het opstellen van groepsafspraken. Op deze manier hopen we in iedere groep een stevige basis te leggen voor het sociale klimaat. En we hopen daar dan ook de rest van het jaar de vruchten van te kunnen plukken.
Natuurlijk houdt het na de eerste vier weken niet op. Het plan bevat nog heel veel extra oefeningen en spelletjes die ook in de weken daarna ingezet kunnen worden. Daarnaast werken we in iedere groep met de Kanjer-methode. Voor de lagere groepen gaat het dan vooral om verhalen, kringgesprekken, liedjes en spelletjes en in de hogere groepen gebruiken we de lessen via het digibord en de bijbehorende werkboeken.
Ook zijn binnen de hele school en binnen elke groep de Kanjer-poster goed zichtbaar, met daarop duidelijk aangegeven hoe we op deze school met elkaar om willen gaan. Ook deze omgangsvormen worden in de eerste weken weer intensief met elkaar besproken.
Op deze manier werken we er met elkaar aan een echte Kanjer-school te zijn! Wanneer u meer informatie wilt over de Kanjer-training, vraag daar dan naar bij de groepsleerkracht of schiet de Kanjer-Coördinator (juf Agnes) even aan.

Bericht van de biebmoeders

Het schooljaar is weer begonnen en dus ook de schoolbibliotheek is weer open!
De kinderen van groep 1 t/m groep 4-5a kunnen op dinsdagmiddag boeken ruilen, denkt u eraan om de rode tas mee te geven? De kinderen van groep 5b-6 t/m groep 8 kunnen op donderdagmiddag boeken ruilen.
Wij willen u erop attenderen dat de bibliotheek voor ouders op dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur ook open is! U kunt dan alvast zelf om 15.00 uur of samen met uw kind vanaf 15.15 uur, een boek uit komen kiezen.
We zien u graag een keer in de bibliotheek op dinsdagmiddag.
Hartelijke groeten,
De biebmoeders

Muziekproject voor kinderen uit groep 3 en 4

Zoals u vorige week in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen gaat MuziekLokaal Giessenlanden op woensdag 21 september van start met een AMV/VIO cursus voor jonge kinderen die nog geen muziekinstrument bespelen.
Om deze lessen te promoten, hebben wij Remco Kuijpers bereid gevonden om op twee woensdagen vóór 21 september zogenaamde
‘opwarm lessen’ te verzorgen.
Deze lessen worden gegeven op OBS Klim-Op te Hoornaar.
Op deze twee achtereenvolgende woensdagmiddagen maken de kinderen kennis met muziek onder leiding van Remco Kuijpers, docent van MuziekLokaal Giessenlanden.
En als blijkt dat je het leuk hebt gevonden, kun je je opgeven voor de echte cursus in Arkel!

• Zingen, dansen, spelen!
• 2 weken uitproberen of muziek iets voor jou is.
• Deelname kost slechts €10,-
Opgeven: info@muzieklokaalgiessenlanden.nl onder vermelding van:
• Naam, adres, telefoonnummer
• School, groep en leeftijd

Data:
Woensdag 7 September 13.00 uur
Woensdag 14 September 13.00 uur

Locatie:
OBS Klim-Op, Dirk IV Plein 35, Hoornaar

www.muzieklokaalgiessenlanden.nl

Hulp gezocht voor handwerken en hoofdluis controle

We zijn dringend op zoek naar ouders/opa’s/oma’s of andere vrijwilligers die willen helpen met het geven van de handwerkles op donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de hoofdluis controle. Deze controle wordt uitgevoerd na elke vakantie.
Opgeven kan via Tineke@cbssamenopweg.nl

Begeleiding/Remedial Teaching

In elke klas wordt er gewerkt in niveaugroepen. Alle kinderen krijgen tijdens de reguliere les een basisinstructie. Zit een leerling in de zorggroep, dan volgt er nog een verlengde instructie wanneer de andere kinderen aan het werk gaan.
Naast de bovengenoemde aandacht die de kinderen krijgen in de klas, mogen we dit jaar ook weer een aantal mensen welkom heten die ons komen versterken/ondersteunen.
Zo zal juf Wilma op dinsdag en vrijdag als onderwijsassistent te vinden zijn in de combinatiegroepen.
De vrijwilligers juf Pia en juf Sylvia komen weer leeskilometers maken met (voornamelijk) middenbouwleerlingen.
Juf Inge Aanen is er als remedial teacher op vrijdagmorgen. Zij zal individuele leerlingen of groepjes leerlingen begeleiden uit verschillende groepen. Bij het selecteren van leerlingen voor remedial teaching wordt er steeds gekeken naar de effectiviteit. Heeft het zin om deze leerling, uit deze groep, met deze leerkracht uit de groep te halen voor extra begeleiding. Daarnaast gaan lage groepen voor hoge groepen en combinatiegroepen voor enkele groepen. Dit omdat er bekend is dat RT meer effect heeft in de midden- en onderbouw. Daardoor komen dus niet alle leerlingen met een D of een E voor Cito automatisch in de RT. Er wordt per kind gekeken in hoeverre er rendement te verwachten valt. Ook een leerling die bijvoorbeeld bij de Cito spelling van een A naar een C gegaan is, kan voor een korte periode ‘de RT ingaan’, om hem of haar zo weer terug te krijgen op het eerdere niveau. Tot slot wordt er in groep 8 zelden tot nooit RT buiten de groep gegeven.
Op deze manier hopen we uit iedere leerling te halen wat er in zit.

Topondernemers

Vorig jaar zijn we gestart met de methode Topondernemers. Vanaf dit schooljaar gaan ook groep 3 en 4 hiermee werken. We zijn dit schooljaar gestart met het vastleggen van afspraken, zodat we in elke klas op dezelfde manier met Topondernemers werken. Hieronder volgen een aantal afspraken die voor u als ouder van belang zijn.

– De leerkracht mailt u aan het begin van een nieuw thema. In deze mail staat wat het nieuwe thema is, over welke deelonderwerpen (kaarten) we gaan werken en wanneer de uiterste meeneemdatum voor een voorwerp en / of A4tje is. Dit wordt ook op de site bij huiswerk gezet.

– Alle leerlingen (groep 3 t/m 8) nemen voor elk thema verplicht een voorwerp mee. Dit kan variëren van een boek tot een kledingstuk, foto, krantenartikel of een ander voorwerp. Ergens in de klas hangt een intekenlijst waarop de leerkracht bijhoudt wie wat meegenomen heeft. Uiterste ‘meeneemdatum’: laatste dag van derde week nadat het thema begonnen is.

– Alle bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8) nemen, naast een voorwerp, ook bij ieder thema een A4tje mee over een van de onderwerpen die met het thema behandeld gaan worden. Dit maken zij thuis, een soort ‘mini-werkstuk’ op een A4tje. Hiermee oefenen ze ook thuis met de vaardigheden die ze op school aanleren. Het is de bedoeling dat er op het A4tje vooral tekst staat, eventueel aangevuld met een of meerdere plaatjes. Dus geen A4tje met plaatjes en een paar zinnetjes tekst. Ook moet het A4tje in eigen woorden geschreven zijn. Internet mag gebruikt worden, mits de leerling zelf begrijpt wat er staat. Groep 5 start hier pas het tweede halfjaar mee.

– Er worden geen toetsen gegeven voor Topondernemers. De kennis die via Topondernemers wordt aangeleerd wordt wel getoetst maar dat gebeurt op andere, coöperatieve manieren, of via presentaties en verslaglegging.

– In de groepen 3 en 4 wordt één uur Topondernemers per week gegeven, in de groepen 5 t/m 8 wordt drie uur Topondernemers per week gegeven. Lessen van Topcanon worden niet (meer) apart aangeboden, maar zitten geïntegreerd in de Topondernemerslessen.
We hopen op uw betrokkenheid en enthousiasme. Als u nog vragen heeft, stel ze gerust aan uw eigen leerkracht.

Doel zendingsgeld tot de herfstvakantie

Tot aan de Herfstvakantie hebben we in alle groepen speciale aandacht voor Ajay Kumar Boodi. Boodi is zijn achternaam.
Ajay Kumar is geboren op 1 juli 2000 – hij is dus 16 jaar- en woont in India. Hij heeft een vader en moeder en een broer, Vijay van 15 jaar.
Hij vindt het leuk om jongere kinderen te helpen met hun schoolwerk en doet vaak klusjes voor zijn moeder.
Veel speelgoed heeft hij niet, maar hij vindt het leuk om te schaken.

Door middel van het kind-sponsorprogramma van Woord & Daad ondersteunen wij hem al jaren financieel.
Door Ajay Kumar maandelijks te sponsoren, kan hij naar school en krijgt hij daar gezonde maaltijden.
Op school leert hij behalve lezen en schrijven ook over de God van de Bijbel en zingen ze veel liedjes over Jezus. Hij houdt erg van zingen, dus dat komt goed uit (;
Met zijn cijfers gaat het ook goed en hij is afgelopen jaar weer over gegaan naar de volgende groep.
Met zijn ouders is hij in de zomervakantie naar het dorp van zijn opa en oma geweest. Dat was het hoogtepunt van zijn vakantie.

Via Woord & Daad worden veel kinderen gesponsord door een gezin, maar wij sponsoren Ajay Kumar als school.
Dat maakt het wel iets onpersoonlijker, omdat we als school niet zo vaak een brief voor hem schrijven…
Het zou leuk zijn als we komend jaar -behalve zendingsgeld sturen- ook aan Ajay Kumar denken door het sturen van een tekening of een brief.
–> Geef die brief gerust af bij meester Govert, dan zorgt hij dat de tekening/ brief via Woord & Daad in India komt. Wellicht krijg je dan ook antwoord, hoewel de post er soms maanden over doet.
Dus je moet even geduld hebben…

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws bij groep 2 en onder “foto’s” staan een link naar een album van de startdienst.

Op de website vindt u onder “de school” – “jaarkalender” alle activiteiten van het nieuwe schooljaar. Ook zijn daar de vakanties en studiedagen terug te vinden.


Data om te onthouden

5 september informatieavond alle groepen, uitgezonderd groep 3
5 september informatie over openen ouderportaal
6 september schoolarts groep 7
6 september informatieavond groep 3 en de plusklas

Groeten,
Jolanda Mulder
(waarneming directie)