Het bestuur

Van links naar rechts:
Staand: Maarten Neuteboom, Richard van Hoorne, Annet van Oenen, Jorieneke van Drenth.  Zittend: Klaas van Kalkeren, Margriet IJzerman en Renske de Jong.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@cbssamenopweg.nl

De functieverdeling binnen het bestuur:

Voorzitter: Renske de Jong

Maarten Neuteboom

Vice-voorzitter: Richard van Hoorne
Penningmeester: Annet van Oenen
Secretaris: Margriet IJzerman
Personele zaken: Klaas van Kalkeren
WSNS: Jorieneke van Drenth

Als bestuur houden we u graag op de hoogte van de onderwerpen die er besproken
worden in het bestuur. Iedere vergadering bespreken we het beleid, de
financiële situatie, punten vanuit de directie en personele zaken.

Een jaar besturen..

Voordat ik beschrijf waar het bestuur van CBS Samen op weg zich in een jaar mee bezighoudt, wil ik uitleggen welke rol wij hebben in de school. Sinds 2010 is de ‘Code goed bestuur’ van kracht. Net als in veel andere maatschappelijke sectoren zijn ook in het onderwijs de maatstaven voor goed bestuur vastgelegd in een zogenaamde ‘code’. Dit heet de Code Goed Bestuur voor het PO, ook wel CGB. Onderwijsinstellingen worden opgeroepen om zich hieraan te houden. Een onderdeel van deze code is dat een schoolvereniging naast een uitvoerend bestuur ook toezichthoudend orgaan hoort te hebben. In onze relatief kleine vereniging is gekozen om de meeste uitvoerende bestuurstaken te mandateren aan de directeur. Het bestuur vormt dan het toezichthoudend orgaan van de vereniging.

Afgelopen schooljaar is het strategisch beleidsplan (SBP) 2018-2022 definitief geworden. Dit document geeft weer wat de plannen zijn op bestuurlijk niveau. Waar liggen de speerpunten voor de komende tijd, waarin willen we ons als school ontwikkelen? Deze plannen zijn op strategisch niveau beschreven en zijn vervolgens praktisch uitgewerkt in het nieuwe schoolplan 2019-2023. Ieder schooljaar wordt minimaal 3 keer in het toezichthoudend bestuur in samenspraak met de directie besproken wat deze plannen hebben opgeleverd en waar plannen eventueel moeten worden bijgesteld.

In het vorige strategische beleidsplan was het versterken van de samenwerking tussen school en de Hervormde Kerk in Hoornaar een speerpunt. In de praktijk heeft dit ertoe geleid, dat de lessen kerkgeschiedenis weer worden gegeven door ds. Klink en dat er ieder jaar een ‘start-dienst’ georganiseerd wordt door de leerkrachten, de kerkenraad en het bestuur. Een mooie manier om aan de kinderen te laten merken dat kerk en school bij elkaar horen. In het nieuwe plan willen we dit continueren.

In het huidige strategisch beleidsplan is onder andere opgenomen dat we de samenwerking met christelijke scholen in de omgeving willen versterken. De vorm van samenwerking staat voor ons nog geheel open, maar we voelen de noodzaak met de huidige wet- en regelgeving de krachten te bundelen om te zorgen dat we kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs kunnen behouden en waar mogelijk te versterken, nu en in de toekomst.

Andere onderwerpen, die wellicht minder zichtbaar zijn, maar zeker aandacht verdienden tijdens de bestuursvergaderingen, zijn de wet op de privacy (AVG), het bijwerken van bestuursprofielen, monitoren van opbrengsten, bestuursformatieplan en het controleren van de begroting. Wellicht mooie onderwerpen om een volgende keer iets meer over te vertellen.

Nadat enkele leerkrachten zijn vertrokken, zijn we dankbaar dat op dit moment het team weer compleet is. In de huidige tijd is het een uitdaging om goede en gediplomeerde leerkrachten en onderwijsassistenten te vinden die het christelijk onderwijs vanuit een persoonlijke overtuiging willen vormgeven.

In dit alles weten we ons afhankelijk en verbonden met onze Hemelse Vader en bidden we Hem om Zijn leiding.